Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring i
prosent
2004 Endring i
prosent
April 2003-
mars 2004
Endring i
prosent
Totalt sal 792 3,1 2302 -2,3 9329 -0,5
Jordbruk og skogbruk 7 -18,8 19 -24 89 -9,5
Fiske og fangst 48 -12,2 162 -2,4 631 3,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 124 -2,5 372 -5,7 1323 1,6
Bygg og anlegg 20 0,9 50 -11,5 357 8,6
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 75 -0,5 211 -28,3 805 7,7
Transport 466 10 1297 5,4 5479 1,4
Av dette bunkers 52 3,2 139 -2,6 625 -15,1
Offentleg verksemd 15 -27,7 53 -32,5 140 -21,3
Anna sal2 36 -3,3 138 25,3 505 -28,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett nasjonaliteten til skipa.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller