Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring i
prosent
2004 Endring i
prosent
April 2003-
mars 2004
Endring i
prosent
Totalt sal  792 3,1 2 302 -2,3 9 329 -0,5
Bilbensin  183 6,6  511 1,8 2 238 -0,4
Autodiesel  187 14,9  525 2,9 2 137 2,5
Av dette avgiftspliktig  140 16,0  384 5,9 1 542 4,6
Jetdrivstoff 66 19,6  200 27,1  713 -7,4
Marine gassoljer  141 -3,4  404 -2,3 1 805 -1,7
Av dette bunkers 29 1,6 73 -10,4  348 -24,0
Fyringsparafin 11 -14,0 51 -21,0  172 -4,3
Lette fyringsoljer 86 -13,2  281 -22,8  829 -2,5
Tung fyringsolje 47 -10,2  143 -3,8  566 15,1
Av dette bunkers 22 4,7 63 5,6  268 0,0
Smørjemiddel 7 -1,4 22 6,9 85 -2,6
Andre petroleumsprodukt2 62 4,4  166 -5,3  784 -5,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett nasjonaliteten til skipa.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller