Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring i
prosent
2004 Endring i
prosent
Februar 2003-
januar 2004
Endring i
prosent
Totalt sal  761 -6,3  761 -6,3 9 331 1,1
Jordbruk og skogbruk 7 -26,2 7 -26,2 92 0,1
Fiske og fangst 55 23,1 55 23,1  645 8,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  126 -10  126 -10 1 332 6,8
Bygg og anlegg 15 -19,5 15 -19,5  360 13,7
Bustad, forretningsbygg, kontor mv. 70 -40,5 70 -40,5  840 25,1
Transport  419 0,7  419 0,7 5 416 -0,3
Av dette bunkers 44 -9,2 44 -9,2  624 -18,4
Offentleg verksemd 22 -31 22 -31  156 0,4
Anna sal2 49 36 49 36  490 -32
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar oljeselskapa sitt forbruk, leveransar til Forsvaret, uspesifisert sal, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller