Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring i
prosent
2004 Endring i
prosent
Februar 2003-
januar 2004
Endring i
prosent
Totalt sal  761 -6,3  761 -6,3 9 331 1,1
Bilbensin  166 -1,4  166 -1,4 2 227 -1,2
Autodiesel  172 -3,7  172 -3,7 2 115 2,7
Av dette avgiftspliktig  122 -1  122 -1 1 519 4,2
Jetdrivstoff 58 10,6 58 10,6  676 -11,3
Marine gassoljer  128 5,2  128 5,2 1 776 -4,2
Av dette bunkers 22 -19,6 22 -19,6  351 -26,9
Fyringsparafin 23 -27,2 23 -27,2  177 3,8
Lette fyringsoljer  110 -22,5  110 -22,5  925 23,5
Tung fyringsolje 46 -8,9 46 -8,9  567 18,5
Av dette bunkers 21 5,2 21 5,2  266 -3,1
Smørjemiddel 7 13,8 7 13,8 84 -2,5
Andre petroleumsprodukter2 52 -16,4 52 -16,4  783 -3,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller