Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Desember Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent         2003 Endring i prosent Januar-desember 2003 Endring i prosent
Totalt salg  752 -10,4 9 363 2,2 9 363 2,2
Jordbruk og skogbruk 8 -22,9 95 6,4 95 6,4
Fiske og fangst 44 -8,1  635 7,0  635 7,0
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  117 -16,3 1 346 9,5 1 346 9,5
Bygg og anlegg 20 15,4  345 10,7  345 10,7
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 74 -12,0  888 42,8  888 42,8
Transport  432 0,8 5 413 -0,4 5 413 -0,4
Av dette bunkers 45 -17,9  629 -19,5  629 -19,5
Offentlig virksomhet 19 -32,6  165 17,3  165 17,3
Annet salg2 38 -53,9  477 -35,7  477 -35,7
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller