Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Desember Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i
prosent
    2003 Endring i
prosent
Januar-
desember 2003
Endring i
prosent
Totalt salg  752 -10,4 9 363 2,2 9 363 2,2
Bilbensin  178 -3,8 2 229 -1,1 2 229 -1,1
Autodiesel  170 -0,6 2 122 3,8 2 122 3,8
Av dette avgiftspliktig  127 4,3 1 521 5,1 1 521 5,1
Jetdrivstoff 60 -26,1  671 -12,6  671 -12,6
Marine gassoljer  123 -10,7 1 770 -5,8 1 770 -5,8
Av dette bunkers 21 -37,3  357 -27,7  357 -27,7
Fyringsparafin 15 -34,1  185 15,4  185 15,4
Lette fyringsoljer  105 -21,7  957 37,5  957 37,5
Tung fyringsolje 51 16,3  572 19,9  572 19,9
Av dette bunkers 23 14,5  265 -4,6  265 -4,6
Smøremiddel 5 0,2 83 -4,6 83 -4,6
Andre petroleumsprodukter2 45 -22,8  775 -3,1  775 -3,1
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller