Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  November Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Desember 2002-november 2003 Endring i prosent
Totalt salg  711 -12,9 8 582 2,9 9 421 3,6
Jordbruk og skogbruk 7 -24,8 87 10,0 97 11,5
Fiske og fangst 55 -12,9  591 8,4  639 8,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  103 -20,0 1 229 12,8 1 368 13,8
Bygg og anlegg 28 16,3  325 10,5  342 10,8
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 67 -0,4  654 21,8  739 23,3
Transport  394 -10,6 4 953 -1,4 5 382 -1,1
Av dette bunkers 49 -4,1  584 -19,6  638 -18,2
Offentlig virksomhet 13 -23,2  146 30,0  175 40,0
Annet salg2 44 -33,4  596 -9,5  679 -8,9
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller