Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  November Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Desember 2002-november 2003 Endring i prosent
Totalt salg  711 -12,9 8 582 2,9 9 421 3,6
Bilbensin  165 -4,2 2 051 -0,8 2 236 -0,8
Autodiesel  177 -11,6 1 950 3,4 2 121 3,6
Av dette avgiftspliktig  126 -10,1 1 393 4,0 1 515 4,3
Jetdrivstoff 36 -41,2  583 -15,1  664 -13,3
Marine gassoljer  135 -14,0 1 647 -5,4 1 784 -5,6
Av dette bunkers 27 -9,1  335 -27,0  369 -24,5
Fyringsparafin 13 -25,0  170 23,8  193 25,8
Lette fyringsoljer 80 -11,5  852 51,6  986 55,6
Tung fyringsolje 44 0,6  521 20,3  565 17,9
Av dette bunkers 22 2,0  241 -6,1  262 -6,8
Smøremiddel 6 -10,1 78 -4,9 83 -5,0
Andre petroleumsprodukter2 54 -18,4  730 -1,6  788 0,0
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller