Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Oktober Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent November 2002-oktober 2003 Endring i prosent
Totalt salg  877 2,5 7 870 4,6 9 525 4,9
Jordbruk og skogbruk 12 13,5 80 14,5 99 14,2
Fiske og fangst 59 -4,9  536 11,1  647 13,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  127 13,3 1 126 17,1 1 394 16,8
Bygg og anlegg 40 12,6  297 9,9  338 9,0
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 72 14,4  587 24,9  739 23,1
Transport  490 3,8 4 558 -0,5 5 427 -0,7
Av dette bunkers 54 -4,1  535 -20,7  641 -19,8
Offentlig virksomhet 14 13,4  133 39,8  179 50,7
Annet salg2 63 -28,0  553 -6,7  702 -4,8
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller