Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Oktober Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent November 2002-oktober 2003 Endring i prosent
Totalt salg  877 2,5 7 870 4,6 9 525 4,9
Bilbensin  192 0,2 1 886 -0,6 2 243 -0,7
Autodiesel  212 6,9 1 773 5,1 2 144 5,0
Av dette avgiftspliktig  145 6,0 1 266 5,7 1 529 6,1
Jetdrivstoff 62 -26,3  546 -12,6  689 -10,2
Marine gassoljer  163 -4,6 1 512 -4,5 1 807 -5,0
Av dette bunkers 30 -13,4  309 -28,1  372 -25,4
Fyringsparafin 21 8,8  157 30,8  198 27,6
Lette fyringsoljer 93 40,3  772 63,7  996 64,7
Tung fyringsolje 47 17,2  476 22,5  564 15,9
Av dette bunkers 23 12,2  220 -6,8  261 -9,6
Smøremiddel 8 -4,1 72 -4,5 84 -5,4
Andre petroleumsprodukter2 79 3,5  676 0,1  800 2,9
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller