Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  September Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Oktober 2002-september 2003 Endring i prosent
Totalt salg  797 7,4      7 008 5,1 9 518 5,1
Jordbruk og skogbruk 8 31,0 69 14,7 98 13,6
Fiske og fangst 51 14,8  476 13,5  650 15,6
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  112 20,7 1 014 19,3 1 393 16,4
Bygg og anlegg 47 13,0  257 9,5  334 6,7
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 48 25,6  516 26,5  730 24,6
Transport  470 3,7 4 068 -1,0 5 409 -1,3
Av dette bunkers 53 -13,7  480 -22,3  643 -21,5
Offentlig virksomhet 7 -33,0  119 43,6  177 52,5
Annet salg2 54 -2,0  490 -3,0  727 1,0
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller