Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  September Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Oktober 2002-september 2003 Endring i prosent
Totalt salg  797 7,4      7 008 5,1 9 518 5,1
Bilbensin  192 4,3 1 694 -0,6 2 243 -0,8
Autodiesel  187 10,1 1 561 4,9 2 131 4,8
Av dette avgiftspliktig  136 10,1 1 122 5,6 1 521 6,0
Jetdrivstoff 50 -17,9  484 -10,4  711 -3,8
Marine gassoljer  158 3,3 1 349 -4,5 1 815 -5,9
Av dette bunkers 32 -19,6  278 -29,5  377 -26,6
Fyringsparafin 14 51,1  136 35,0  196 31,0
Lette fyringsoljer 52 51,5  679 67,5  970 65,9
Tung fyringsolje 45 44,5  429 23,1  557 13,4
Av dette bunkers 20 -1,7  197 -8,6  259 -12,1
Smøremiddel 7 1,3 64 -4,5 84 -5,4
Andre petroleumsprodukter2 90 -1,0  612 2,0  812 4,0
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller