Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  August Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent September 2002-august 2003 Endring i prosent
Totalt salg  790 -2,1 6 211 4,8 9 463 4,5
Jordbruk og skogbruk 8 -3,8 61 12,9 96 7,9
Fiske og fangst 49 5,9  426 13,3  643 15,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  113 28,7  902 19,1 1 374 14,2
Bygg og anlegg 43 11,4  210 8,8  329 7,1
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 44 18,0  467 26,6  720 22,6
Transport  473 -3,9 3 598 -1,6 5 393 -1,6
Av dette bunkers 58 -20,0  428 -23,2  651 -21,9
Offentlig virksomhet 4 -35,9  112 55,1  181 54,8
Annet salg2 56 -37,8  436 -3,1  728 1,5
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller