Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  August Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent September 2002-august 2003 Endring i prosent
Totalt salg  790 -2,1 6 211 4,8 9 463 4,5
Bilbensin  200 -4,9 1 502 -1,2 2 235 -0,8
Autodiesel  177 -0,8 1 374 4,2 2 114 4,3
Av dette avgiftspliktig  126 1,5  985 5,0 1 508 5,9
Jetdrivstoff 51 -41,2  434 -9,5  722 -3,1
Marine gassoljer  158 -3,7 1 190 -5,5 1 809 -6,1
Av dette bunkers 35 -25,0  246 -30,6  385 -25,7
Fyringsparafin 13 40,4  122 33,4  191 28,4
Lette fyringsoljer 42 52,5  627 69,0  952 62,1
Tung fyringsolje 45 36,8  384 21,0  543 6,8
Av dette bunkers 23 -5,4  177 -9,4  259 -15,1
Smøremiddel 7 -9,8 56 -5,2 84 -5,5
Andre petroleumsprodukter2 96 8,7  521 2,6  813 5,4
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller