Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Juli Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent August 2002-juli 2003 Endring i prosent
Totalt salg  772 -0,9 5 421 5,9 9 480 4,0
Jordbruk og skogbruk 6 7,1 53 16,1 96 8,1
Fiske og fangst 49 5,7  377 14,4  640 14,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 93 12,1  788 17,9 1 349 9,6
Bygg og anlegg 27 10,6  167 8,1  324 2,6
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 44 28,2  424 27,6  713 19,5
Transport  504 -2,0 3 125 -1,2 5 412 -2,0
Av dette bunkers 63 -31,5  370 -23,7  666 -23,3
Offentlig virksomhet 4 -18,4  107 64,4  183 51,2
Annet salg2 45 -32,2  380 5,5  762 11,5
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller