Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Juli Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent August 2002-juli 2003 Endring i prosent
Totalt salg  772 -0,9 5 421 5,9 9 480 4,0
Bilbensin  222 0,9 1 302 -0,7 2 245 -0,5
Autodiesel  177 7,8 1 197 5,0 2 115 4,3
Av dette avgiftspliktig  127 6,3  859 5,6 1 506 5,7
Jetdrivstoff 51 -29,1  382 -2,4  758 4,2
Marine gassoljer  158 -8,4 1 032 -5,8 1 816 -6,3
Av dette bunkers 34 -39,6  211 -31,4  396 -24,7
Fyringsparafin 11 33,6  109 32,6  187 22,6
Lette fyringsoljer 37 68,7  585 70,3  937 57,1
Tung fyringsolje 53 16,1  339 19,2  531 -4,5
Av dette bunkers 28 -18,6  154 -9,9  260 -21,4
Smøremiddel 6 -9,6 50 -4,6 85 -5,0
Andre petroleumsprodukter2 57 -16,0  425 1,3  805 4,3
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller