Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Juni Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Juli 2002-juni 2003 Endring i prosent
Totalt salg  815 7,2 4 649 7,1 9 487 3,9
Jordbruk og skogbruk 7 9,0 47 17,2 96 6,8
Fiske og fangst 58 26,0  327 15,8  638 14,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 97 13,2  696 18,7 1 339 7,8
Bygg og anlegg 40 -3,1  140 7,7  322 1,7
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 53 24,3  379 27,5  704 16,6
Transport  492 3,9 2 621 -1,1 5 422 -2,1
Av dette bunkers 59 -14,3  307 -21,9  695 -20,5
Offentlig virksomhet 5 -20,6  103 71,3  184 51,1
Annet salg2 63 8,2  335 13,9  783 17,3
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller