Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Juni Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Juli 2002-juni 2003 Endring i prosent
Totalt salg  815 7,2 4 649 7,1 9 487 3,9
Bilbensin  201 2,4 1 080 -1,0 2 243 -0,9
Autodiesel  184 8,1 1 020 4,5 2 102 3,8
Av dette avgiftspliktig  132 6,0  732 5,4 1 499 5,1
Jetdrivstoff 63 5,6  332 3,6  779 7,8
Marine gassoljer  162 7,1  874 -5,3 1 830 -5,4
Av dette bunkers 36 -15,6  177 -29,6  419 -19,9
Fyringsparafin 15 32,7 97 32,5  185 18,4
Lette fyringsoljer 54 52,2  549 70,4  923 53,0
Tung fyringsolje 46 22,0  286 19,8  524 -8,7
Av dette bunkers 23 -12,2  126 -7,7  267 -21,6
Smøremiddel 7 -5,8 43 -3,8 85 -3,7
Andre petroleumsprodukter2 82 -9,2  368 4,6  816 6,6
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller