Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Mai Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Juni 2002-mai 2003 Endring i prosent
Totalt salg  759 0,0 3 834 7,1 9 432 2,9
Jordbruk og skogbruk 7 -7,4 40 18,8 95 6,2
Fiske og fangst 49 -6,0  269 13,9  626 13,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  102 17,4  599 19,7 1 328 5,6
Bygg og anlegg 27 -3,4  100 12,7  323 1,8
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 52 15,8  326 28,1  693 9,3
Transport  462 -4,3 2 129 -2,1 5 404 -2,6
Av dette bunkers 54 -30,4  248 -23,5  705 -21,5
Offentlig virksomhet 8 44,0 98 83,0  185 47,7
Annet salg2 50 0,5  272 15,4  778 21,2
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller