Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Mai Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Juni 2002-mai 2003 Endring i prosent
Totalt salg  759 0,0 3 834 7,1 9 432 2,9
Bilbensin  190 -5,5  879 -1,7 2 238 -0,8
Autodiesel  169 -1,8  836 3,8 2 088 3,7
Av dette avgiftspliktig  123 0,1  600 5,3 1 491 5,5
Jetdrivstoff 57 2,7  269 3,1  776 6,4
Marine gassoljer  159 -8,8  712 -7,7 1 819 -7,1
Av dette bunkers 32 -39,2  142 -32,3  425 -20,9
Fyringsparafin 13 21,1 82 32,5  181 12,6
Lette fyringsoljer 61 68,7  494 72,7  904 48,7
Tung fyringsolje 44 25,5  240 19,4  516 -12,0
Av dette bunkers 22 -12,4  103 -6,7  270 -22,3
Smøremiddel 8 5,6 36 -3,4 86 -3,8
Andre petroleumsprodukter2 59 -12,9  286 9,4  824 7,9
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller