Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  April Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Mai 2002-April 2003 Endring i prosent
Totalt salg  721 7,1 3 075 9,2 9 434 2,7
Jordbruk og skogbruk 7 -20,6 33 26,8 96 3,5
Fiske og fangst 54 55,0  220 19,6  629 14,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  103 10,7  497 20,1 1 312 2,3
Bygg og anlegg 16 -22,4 73 20,3  324 2,1
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 42 2,1  274 30,8  686 3,1
Transport  436 1,8 1 666 -1,5 5 424 -2,0
Av dette bunkers 51 -12,8  194 -21,3  728 -19,0
Offentlig virksomhet 11 78,7 90 87,8  183 42,8
Annet salg2 51 29,2  223 22,0  779 25,8
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller