Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  April Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Mai 2002-april 2003 Endring i prosent
Totalt salg  721 7,1 3 075 9,2 9 434 2,7
Bilbensin  187 1,8  689 -0,6 2 249 -0,1
Autodiesel  158 -3,4  667 5,3 2 091 4,0
Av dette avgiftspliktig  115 3,4  477 6,7 1 491 6,0
Jetdrivstoff 55 7,2  212 3,2  774 5,2
Marine gassoljer  139 -0,7  553 -7,4 1 835 -6,1
Av dette bunkers 29 -30,5  110 -30,1  446 -16,3
Fyringsparafin 9 70,2 83 59,5  202 23,3
Lette fyringsoljer 65 60,0  420 70,9  857 40,0
Tung fyringsolje 48 44,8  196 18,1  507 -16,4
Av dette bunkers 22 30,9 81 -5,0  273 -22,8
Smøremiddel 7 -15,8 28 -5,6 85 -5,2
Andre petroleumsprodukter2 52 11,8  227 17,2  833 9,0
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller