Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Januar Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Februar 2002-januar 2003 Endring i prosent
Totalt salg  812 9,2  812 9,2 9 243 -1,2
Jordbruk og skogbruk 9 55,1 9 55,1 92 -1,8
Fiske og fangst 45 5,1 45 5,1  595 6,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  145 18,6  145 18,6 1 252 -7,4
Bygg og anlegg 17 20,6 17 20,6  314 0,5
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 93 38,1 93 38,1  647 -16,9
Transport  415 -1,5  415 -1,5 5 444 -2,2
Av dette bunkers 48 -25,0 48 -25,0  764 -17,3
Offentlig virksomhet 31 81,1 31 81,1  155 15,6
Annet salg2 58 7,9 58 7,9  743 32,4
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller