Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Januar Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Februar 2002-januar 2003 Endring i prosent
Totalt salg  812 9,2  812 9,2 9 243 -1,2
Bilbensin  169 -0,1  169 -0,1 2 253 -0,2
Autodiesel  178 9,7  178 9,7 2 074 3,3
Av dette avgiftspliktig  123 9,9  123 9,9 1 472 5,5
Jetdrivstoff 52 -8,6 52 -8,6  763 -0,6
Marine gassoljer  122 -17,2  122 -17,2 1 853 -6,7
Av dette bunkers 28 -31,8 28 -31,8  480 -10,5
Fyringsparafin 32 49,2 32 49,2  181 7,6
Lette fyringsoljer  141 66,7  141 66,7  739 14,2
Tung fyringsolje 50 4,5 50 4,5  479 -25,3
Av dette bunkers 20 -13,5 20 -13,5  274 -26,0
Smøremiddel 7 -13,1 7 -13,1 86 -3,6
Andre petroleumsprodukter2 62 32,1 62 32,1  815 2,5
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller