Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Desember Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Januar 2002-desember 2002 Endring i prosent
Totalt salg  839 10,5 9 173 -2,0 9 173 -2,0
Jordbruk og skogbruk 10 26,1 89 -6,2 89 -6,2
Fiske og fangst 48 16,5  593 6,1  593 6,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  139 23,9 1 229 -8,5 1 229 -8,5
Bygg og anlegg 17 16,5  312 -0,4  312 -0,4
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 84 36,1  622 -22,9  622 -22,9
Transport  429 1,6 5 450 -2,5 5 450 -2,5
Av dette bunkers 55 0,7  781 -15,9  781 -15,9
Offentlig virksomhet 29  131,1  141 9,8  141 9,8
Annet salg2 83 -4,0  737 39,7  737 39,7
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller