Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Desember Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Januar 2002-desember 2002 Endring i prosent
Totalt salg  839 10,5 9 173 -2,0 9 173 -2,0
Bilbensin  185 0,2 2 254 -0,7 2 254 -0,7
Autodiesel  171 6,9 2 058 2,2 2 058 2,2
Av dette avgiftspliktig  122 7,8 1 461 4,2 1 461 4,2
Jetdrivstoff 81 1,9  768 -0,2  768 -0,2
Marine gassoljer  137 -7,5 1 879 -5,5 1 879 -5,5
Av dette bunkers 34 13,6  493 -8,2  493 -8,2
Fyringsparafin 24 42,9  171 2,6  171 2,6
Lette fyringsoljer  134 87,2  683 8,7  683 8,7
Tung fyringsolje 44 -4,7  477 -25,4  477 -25,4
Av dette bunkers 20 -14,3  277 -25,7  277 -25,7
Smøremiddel 5 -5,9 87 -2,2 87 -2,2
Andre petroleumsprodukter2 58 24,3  798 -0,2  798 -0,2
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller