Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  November Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Desember 2001-november 2002 Endring i prosent
Totalt salg  816 2,0 8 334 -3,1 9 093 -2,0
Jordbruk og skogbruk 9 1,4 79 -9,1 87 -7,7
Fiske og fangst 63 38,7  545 5,3  586 5,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  128 7,4 1 090 -11,5 1 202 -10,5
Bygg og anlegg 24 -5,0  294 -1,3  309 -1,6
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 67 -1,1  537 -27,8  599 -26,7
Transport  441 -4,8 5 022 -2,9 5 443 -2,3
Av dette bunkers 51 -26,8  726 -17,0  780 -16,5
Offentlig virksomhet 18 54,0  112 -3,1  125 0,6
Annet salg2 66 13,1  655 48,3  741 62,5
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien med mer.

Standardtegn i tabeller