Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  November Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Desember 2001-november 2002 Endring i prosent
Totalt salg  816 2,0 8 334 -3,1 9 093 -2,0
Bilbensin  173 -2,9 2 069 -0,8 2 253 0,1
Autodiesel  200 2,5 1 887 1,8 2 047 2,5
Av dette avgiftspliktig  141 8,5 1 339 3,8 1 452 4,9
Jetdrivstoff 61 -2,1  686 -0,5  766 2,5
Marine gassoljer  157 -6,9 1 741 -5,3 1 890 -4,7
Av dette bunkers 30 -25,5  459 -9,5  489 -9,5
Fyringsparafin 18 -2,4  147 -1,8  163 0,7
Lette fyringsoljer 90 45,3  549 -1,4  620 1,5
Tung fyringsolje 44 -15,3  433 -27,0  479 -24,2
Av dette bunkers 21 -28,6  257 -26,5  281 -25,0
Smøremiddel 7 -13,7 82 -1,9 87 -2,9
Andre petroleumsprodukter2 67 19,0  741 -1,7  787 -1,9
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller