Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Foreløpige tall. Millioner liter
  September Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Oktober 2001-september 2002 Endring i prosent
Totalt salg  742 0,0    6 663 -4,5 9 054 -1,0
Jordbruk og skogbruk 6 -32,4 60 -12,8 86 -3,7
Fiske og fangst 44 7,4  420 0,7  562 2,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 93 -5,8  850 -14,7 1 197 -9,6
Bygg og anlegg 41 17,3  234 0,0  313 1,3
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 38 -3,6  407 -35,1  586 -29,8
Transport  453 -0,1 4 108 -2,7 5 479 -0,7
Av dette bunkers 61 -19,6  618 -15,0  819 -11,9
Offentlig virksomhet 11 -5,5 83 -12,9  116 -5,1
Annet salg2 55 4,0  500 59,6  715 78,8
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller