Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Foreløpige tall. Millioner liter
  September Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Oktober 2001-september 2002 Endring i prosent
Totalt salg  742 0,0    6 663 -4,5 9 054 -1,0
Bilbensin  184 4,7 1 705 -0,5 2 262 1,3
Autodiesel  170 3,6 1 488 1,3 2 033 4,3
Av dette avgiftspliktig  124 9,8 1 062 3,1 1 435 5,9
Jetdrivstoff 61 -8,1  540 -5,2  740 -4,3
Marine gassoljer  153 0,9 1 413 -4,0 1 929 -0,9
Av dette bunkers 40 -9,1  394 -5,6  514 -2,8
Fyringsparafin 9 6,7  104 -10,9  153 1,7
Lette fyringsoljer 35 -7,9  398 -11,4  577 -1,4
Tung fyringsolje 31 -35,5  349 -29,8  491 -19,8
Av dette bunkers 20 -34,7  215 -26,8  294 -22,5
Smøremiddel 7 0,5 67 -0,2 89 -0,9
Andre petroleumsprodukter2 91 11,8  598 -3,3  780 -3,0
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller