Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Juli Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent August 2001-juli 2002 Endring i prosent
Totalt salg  779 -2,2 5 114 -4,7 9 112 -0,5
Jordbruk og skogbruk 5 -13,3 46 -11,4 89 -0,5
Fiske og fangst 47 11,2  329 0,2  560 2,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 83 -12,9  669 -14,5 1 230 -6,4
Bygg og anlegg 24 -0,7  154 2,0  316 1,3
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 34 -16,7  332 -38,7  597 -32,9
Transport  514 -3,2 3 164 -2,2 5 520 -0,1
Av dette bunkers 92 -6,3  484 -11,1  868 -7,0
Offentlig virksomhet 5 -12,0 65 -10,0  121 -1,3
Annet salg2 66 31,8  356 73,6  678 86,4
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller