Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Juli Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent August 2001-juli 2002 Endring i prosent
Totalt salg  779 -2,2 5 114 -4,7 9 112 -0,5
Bilbensin  220 -3,2 1 310 -1,0 2 257 0,9
Autodiesel  165 0,8 1 140 1,2 2 027 4,3
Av dette avgiftspliktig  119 -1,6  814 2,7 1 424 5,6
Jetdrivstoff 71 7,9  392 -9,6  728 -6,2
Marine gassoljer  172 2,0 1 095 -4,3 1 938 -1,9
Av dette bunkers 56 6,5  308 -3,3  527 -2,3
Fyringsparafin 8 -26,5 86 -9,9  157 1,1
Lette fyringsoljer 22 -22,3  336 -10,4  589 0,0
Tung fyringsolje 46 -28,3  284 -22,6  556 -3,4
Av dette bunkers 35 -20,9  171 -19,7  331 -10,5
Smøremiddel 7 7,4 52 0,3 89 -3,2
Andre petroleumsprodukter2 68 10,7  418 -6,6  771 -5,6
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller