Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Juni Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Juli 2001-juni 2002 Endring i prosent
Totalt salg  761 -4,0 4 335 -5,1 9 129 0,1
Jordbruk og skogbruk 6 0,4 40 -11,1 90 1,3
Fiske og fangst 46 3,5  283 -1,4  555 1,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 85 -14,8  586 -14,7 1 243 -5,4
Bygg og anlegg 41 -2,7  130 2,6  316 1,4
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 43 -41,6  297 -40,5  604 -33,0
Transport  474 -1,8 2 649 -2,0 5 537 1,0
Av dette bunkers 69 -25,2  393 -12,1  874 -6,1
Offentlig virksomhet 7 -35,5 60 -9,8  122 -0,5
Annet salg2 59 77,8  290 87,1  663 87,3
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller