Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Juni Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Juli 2001-juni 2002 Endring i prosent
Totalt salg  761 -4,0 4 335 -5,1 9 129 0,1
Bilbensin  196 3,4 1 090 -0,6 2 264 2,3
Autodiesel  170 7,3  976 1,2 2 026 5,4
Av dette avgiftspliktig  125 11,0  694 3,5 1 426 7,2
Jetdrivstoff 59 -10,0  320 -12,8  722 -7,7
Marine gassoljer  152 -13,1  923 -5,4 1 935 -2,2
Av dette bunkers 42 -25,8  252 -5,3  523 -2,6
Fyringsparafin 15 -8,2 77 -7,7  160 4,1
Lette fyringsoljer 33 -19,8  315 -9,4  596 1,4
Tung fyringsolje 38 -24,2  239 -21,4  574 1,3
Av dette bunkers 26 -21,3  136 -19,4  340 -7,2
Smøremiddel 7 -6,9 45 -0,7 89 -4,8
Andre petroleumsprodukter2 90 1,7  350 -9,4  764 -7,0
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller