Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Januar Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Februar 2001-januar 2002 Endring i prosent
Totalt salg 744 -0,6 744 -0,6 9 359 2,4
Jordbruk og skogbruk 6 -16,8 6 -16,8 94 5,9
Fiske og fangst 43 4,7 43 4,7 561 3,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 122 6,9 122 6,9 1 358 1,4
Bygg og anlegg 14 -0,7 14 -0,7 313 0,9
Boliger, forretningsbygg, kontor m.m. 67 -28,9 67 -28,9 779 -11,8
Transport 422 -5,6 422 -5,6 5 560 1,2
Av dette bunkers 64 -6,3 64 -6,3 908 -4,8
Offentlig virksomhet 17 49,1 17 49,1 134 15,3
Annet salg2 54 165,6 54 165,6 561 51,3
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller