Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Januar Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent Februar 2001-januar 2002 Endring i prosent
Totalt salg 744 -0,6 744 -0,6 9 359 2,4
Bilbensin 169 -6,8 169 -6,8 2 258 1,6
Autodiesel 162 -4,4 162 -4,4 2 007 5,2
Av dette avgiftspliktig 112 -5,9 112 -5,9 1 396 5,7
Jetdrivstoff 57 -4,0 57 -4,0 767 -2,1
Marine gassoljer 147 -1,2 147 -1,2 1 986 -1,9
Av dette bunkers 41 -1,1 41 -1,1 537 1,6
Fyringsparafin 22 13,3 22 13,3 169 11,0
Lette fyringsoljer 84 29,3 84 29,3 647 14,2
Tung fyringsolje 48 4,2 48 4,2 641 9,3
Av dette bunkers 23 -10,0 23 -10,0 355 -9,5
Smøremiddel 8 3,8 8 3,8 89 -8,9
Andre petroleumsprodukter2 47 -9,3 47 -9,3 795 -0,7
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, veiolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller