Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2001 Endring i prosent 2001 Endring i prosent Mai 2000-april 2001 Endring i prosent
Totalt sal 713 2,8 3 003 3,5 9 157 -4,8
Jordbruk og skogbruk 7 -8,8 28 6,4 89 -10,4
Fiske og fangst 49 -4,6 194 3,9 545 -2,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 107 -2,7 475 -0,9 1 334 -10,0
Bygg og anlegg 15 15,9 56 7,9 312 -10,2
Bustad, forretningsbygg, kontor m.m. 64 8,3 350 13,5 905 -5,2
Transport 431 3,0 1 749 2,4 5 481 -3,4
Av dette bunkers 74 -0,3 275 -12,9 920 -6,3
Offentleg verksemd 9 20,0 48 9,8 121 -13,4
Anna sal2 30 18,5 102 6,8 371 0,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar oljeselskapa sitt forbruk, leveransar til Forsvaret, uspesifisert sal, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller