Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2001 Endring i prosent 2001 Endring i prosent Mai 2000-april 2001 Endring i prosent
Totalt sal 713 2,8 3 003 3,5 9 157 -4,8
Bilbensin 180 3,5 711 5,9 2 228 -0,6
Autodiesel 140 7,9 636 12,5 1 932 1,5
Av dette avgiftspliktig 102 9,1 443 12,6 1 335 3,2
Jetdrivstoff 58 -1,6 236 -2,1 768 -10,9
Marine gassoljer 163 -5,1 631 -4,9 1 989 -7,2
Av dette bunkers 47 15,1 162 -3,5 521 -1,7
Fyringsparafin 3 -29,8 55 1,4 150 -14,5
Lette fyringsoljer 49 2,3 262 8,0 582 -11,8
Tung fyringsolje 49 0,9 199 -9,2 572 -15,2
Av dette bunkers 25 -16,3 105 -21,9 370 -10,2
Smørjemiddel 7 -11,1 29 -11,3 95 -6,4
Andre petroleumsprodukt2 64 27,4 244 15,6 841 -2,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller