Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2001 Endring i
prosent
2001 Endring i
prosent
Mars 2000-
februar 2001
Endring i
prosent
Totalt sal 730 -3,0 1 481 4,3 9 117 -7,0
Jordbruk og skogbruk 7 11,0 14 20,5 89 -15,1
Fiske og fangst 45 -0,1 86 2,3 540 -5,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 121 -9,0 236 -4,4 1 327 -13,4
Bygg og anlegg 13 1,2 27 11,1 310 -11,7
Bustad, forretningsbygg, kontor m.m. 99 8,6 193 16,4 890 -10,3
Transport 406 -5,5 853 4,0 5 473 -4,4
Av dette bunkers 59 -29,8 127 -20,1 929 -4,5
Offentleg verksemd 14 11,3 26 5,1 118 -23,8
Anna sal2 25 13,5 47 9,0 369 -2,0
1  Omfattar også bunkers, dvs. leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar oljeselskapa sitt forbruk, leveransar til Forsvaret, uspesifisert sal, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller