Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  November Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring i
prosent
2000 Endring i
prosent
Desember 1999-
november 2000
Endring i
prosent
Totalt salg 719 -10,3 8 389 -7,0 9 324 -5,7
Jordbruk og skogbruk 6 -28,7 80 -19,8 92 -17,1
Fiske og fangst 45 -15,3 500 -6,2 547 -4,6
Ind., bergv., kraftfors., olje og gass 104 -26,9 1 227 -13,0 1 377 -11,0
Bygg og anlegg 24 -5,2 291 -12,8 311 -11,9
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 69 -18,9 789 -12,1 921 -8,3
Transport 437 -0,1 5 038 -3,6 5 561 -2,9
Av dette bunkers 64 -6,5 901 4,2 1 002 5,5
Offentlig virksomhet 9 -25,0 108 -28,3 128 -23,4
Annet salg2 24 -34,6 355 -4,8 388 -5,8
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, industriens direkte import mv.

Standardtegn i tabeller