Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  November Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring i
prosent
2000 Endring i
prosent
Desember 1999-
november 2000
Endring i
prosent
Totalt salg 719 -10,3 8 389 -7,0 9 324 -5,7
Bilbensin 175 -0,6 2 024 -1,6 2 223 -1,7
Autodiesel 170 0,3 1 717 -0,9 1 915 0,5
Av dette avgiftspliktig 117 1,9 1 191 2,2 1 318 4,1
Jetdrivstoff 59 -11,3 714 -14,2 791 -12,7
             
Marine gassoljer 159 -10,4 1 877 -6,4 2 065 -4,9
Av dette bunkers 36 -1,9 493 6,0 551 7,6
Fyringsparafin 11 -26,8 137 -18,9 162 -15,2
Lette fyringsoljer 44 -29,5 508 -23,1 607 -19,3
Tung fyringsolje 34 -42,5 554 -13,9 630 -12,4
Av dette bunkers 26 -8,8 375 4,1 415 4,8
Smøremidler 8 -13,4 92 -3,4 99 -3,7
Andre petroleumsprodukter2 60 -11,6 765 -7,4 832 -5,8
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller