Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  September Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring
i prosent
2000 Endring
i prosent
Oktober 1999 t.o.m.
september 2000
Endring
i prosent
Totalt salg 771 -6,3 6 900 -6,6 9 462 -4,5
Jordbruk og skogbruk 10 2,5 66 -18,2 96 -15,9
Fiske og fangst 41 -5,3 409 -4,5 560 -0,5
Industri, bergverksdrift, kraftforsyning, olje og gass 107 -3,9 1 011 -11,3 1 432 -6,5
Bygg og anlegg 42 -12,5 233 -14,6 314 -8,8
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 70 10,4 657 -10,3 954 -6,6
Transport 461 -6,2 4 143 -3,7 5 579 -3,3
Av dette bunkers 79 -3,0 759 6,0 1 005 1,7
Offentlig virksomhet 12 1,2 89 -29,4 134 -19,5
Annet salg2 30 -34,4 292 -4,7 391 -1,3
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, industriens direkte import mv.

Standardtegn i tabeller