Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  September Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring
i prosent
2000 Endring
i prosent
Oktober 1999 t.o.m.
september 2000
Endring
i prosent
Totalt salg 771 -6,3 6 900 -6,6 9 462 -4,5
Bilbensin 183 -3,2 1 669 -1,8 2 226 -1,9
Autodiesel 168 0,7 1 381 -0,7 1 921 0,8
Av dette avgiftspliktig 114 0,0 960 2,3 1 314 6,2
Jetdrivstoff 67 -28,0 585 -15,8 800 -9,4
Marine gassoljer 163 -5,9 1 547 -5,9 2 096 -4,1
Av dette bunkers 47 11,4 416 7,3 551 0,7
Fyringsparafin 12 44,4 116 -14,9 173 -11,6
Lette fyringsoljer 42 11,4 427 -22,0 639 -16,7
Tung fyringsolje 41 -14,0 475 -10,1 666 -9,4
Av dette bunkers 29 -20,6 314 5,4 416 3,4
Smøremidler 8 -6,3 76 6,9 100 3,1
Andre petroleumsprodukter2 87 -11,3 623 -7,8 841 -3,4
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller