Statistisk sentralbyrå


2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  August Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring
i prosent
2000 Endring
i prosent
September 1999
t.o.m. august 2000
Endring
i prosent
Totalt salg 853 2,7 6 126 -6,7 9 511 -4,2
Jordbruk og skogbruk 8 -9,2 57 -20,9 96 -18,4
Fiske og fangst 47 5,6 368 -4,3 563 -1,6
Industri, bergverksdrift, kraftforsyning, olje og gass 98 -21,1 904 -12,1 1 437 -7,2
Bygg og anlegg 45 -10,0 191 -15,0 320 -8,3
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 71 8,6 587 -12,2 948 -8,1
Transport 531 5,5 3 683 -3,4 5 610 -2,7
Av dette bunkers 107 35,1 680 7,1 1 008 1,6
Offentlig virksomhet 11 2,5 77 -32,6 134 -19,8
Annet salg2 43 75,2 259 -0,7 404 6,7
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, industriens direkte import mv.

Standardtegn i tabeller