Statistisk sentralbyrå


2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Mai Året akkumulert 12-månedersperioder
  2000 Endring i
prosent
2000 Endring i
prosent
Juni 1999
t.o.m. mai 2000
Endring i
prosent
Totalt salg 769 -4,9 3 665 -9,4 9 568 -3,6
Jordbruk og skogbruk 11 0,6 37 -24,6 99 -15,8
Fiske og fangst 43 -7,0 230 -8,6 558 -3,3
Ind., bergv., kraftfors., olje og gass 113 -17,7 593 -14,9 1 457 -7,4
Bygg og anlegg 28 -15,7 81 -12,3 342 1,2
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 75 3,5 384 -15,9 957 -6,8
Transport 461 -0,7 2 169 -3,4 5 662 -1,4
Av dette bunkers 70 -13,9 386 1,5 968 -6,1
Offentlig virksomhet 7 -23,9 51 -40,1 137 -19,9
Annet salg2 30 -11,9 120 -28,4 356 -6,8
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til forsvaret, uspesifisert salg, industriens direkte import mv.

Standardtegn i tabeller