Statistisk sentralbyrå


1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Mai Året akkumulert 12-månedersperioder
  2000 Endring i
prosent
2000 Endring i
prosent
Juni 1999
t.o.m. mai 2000
Endring i
prosent
Totalt salg 769 -4,9 3 665 -9,4 9 568 -3,6
Bilbensin 198 4,4 870 -0,8 2 250 -0,8
Autodiesel 169 13,0 735 -1,1 1 922 1,9
Av dette avgiftspliktig 114 14,1 508 2,9 1 307 10,8
Jetdrivstoff 62 -13,9 300 -17,1 848 3,1
Marine gassoljer 169 -9,5 833 -7,6 2 125 -4,3
Av dette bunkers 40 -12,3 208 0,6 524 -9,4
Fyringsparafin 10 -12,3 64 -23,0 174 -11,9
Lette fyringsoljer 41 -23,4 283 -28,4 648 -16,6
Tung fyringsolje 47 -25,4 267 -18,5 659 -15,1
Av dette bunkers 27 -15,4 161 5,0 408 -2,3
Smøremidler 10 20,3 42 7,6 98 -3,0
Andre petroleumsprodukter2 63 -15,1 272 -14,6 844 -3,8
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller