Statistisk sentralbyrå


2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Januar Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring i
prosent
2000 Endring i
prosent
Februar 1999
t.o.m.
januar 2000
Endring i
prosent
Totalt salg 663 -13,2 663 -13,2 9 859 0,7
Jordbruk og skogbruk 5 -34,5 5 -34,5 109 -5,7
Fiske og fangst 39 -9,1 39 -9,1 576 -1,4
Ind., bergv., kraftfors., olje og gass 102 -24,8 102 -24,8 1 538 -0,5
Bygg og anlegg 11 -14,2 11 -14,2 352 5,8
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 75 -21,6 75 -21,6 1 009 0,6
Transport 403 -3,2 403 -3,2 5 718 0,6
Av dette bunkers 82 7,2 82 7,2 959 -6,3
Offentlig virksomhet 12 -41,7 12 -41,7 163 5,1
Annet salg2 16 -49,7 16 -49,7 397 7,6
1  Se fotnote 1, tabell 1.
2  Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til forsvaret, uspesifisert salg, industriens direkte import mv.

Standardtegn i tabeller