Statistisk sentralbyrå


1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Januar Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring i
prosent
2000 Endring i
prosent
Februar 1999
t.o.m.
januar 2000
Endring i
prosent
Totalt salg 663 -13,2 663 -13,2 9 859 0,7
Bilbensin 148 -0,4 148 -0,4 2 256 -0,5
Autodiesel 122 -5,2 122 -5,2 1 924 2,8
Av dette avgiftspliktig 83 1,8 83 1,8 1 294 15,4
Jetdrivstoff 62 -18,8 62 -18,8 895 11,7
Marine gassoljer 156 -7,5 156 -7,5 2 172 -0,4
Av dette bunkers 48 9,7 48 9,7 518 -9,0
Fyringsparafin 17 -27,4 17 -27,4 187 -4,9
Lette fyringsoljer 61 -29,3 61 -29,3 735 0,7
Tung fyringsolje 36 -46,0 36 -46,0 699 -11,5
Av dette bunkers 28 -7,7 28 -7,7 398 -7,3
Smøremidler 7 -8,8 7 -8,8 94 -7,0
Andre petroleumsprodukter2 55 -6,4 55 -6,4 896 5,7
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller