Statistisk sentralbyrå


2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Oktober Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  1999 Endring i prosent 1999 Endring i prosent November 1998 t.o.m.
oktober 1999
Endring i prosent
Totalt salg 820 -1,8 8 206 1,6 9 892 2,2
Jordbruk og skogbruk 10 -20,1 91 -2,3 112 1,4
Fiske og fangst 52 15,5 479 -3,0 570 -3,5
Ind., bergv., kraftfors., olje og gass 130 4,4 1 270 -0,6 1 538 -0,4
Bygg og anlegg 36 8,6 309 5,9 347 7,0
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 81 -7,4 813 1,9 1 016 3,2
Transport 475 -4,0 4 779 1,6 5 750 2,8
Av dette bunkers 78 -20,5 793 -6,3 968 -3,7
Offentlig virksomhet 13 14,6 139 15,7 168 15,3
Annet salg 24 -12,4 328 9,9 391 1,4
1  Se fotnote 1, tabell 1.
2  Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til forsvaret, uspesifisert salg, industriens direkte import mv.

Standardtegn i tabeller