Statistisk sentralbyrå


1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Oktober Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  1999 Endring i prosent 1999 Endring i prosent November 1998 t.o.m. oktober 1999 Endring i prosent
Totalt salg 820 -1,8 8 206 1,6 9 892 2,2
Bilbensin 181 -5,7 1 881 -0,8 2 258 -0,1
Autodiesel 169 -4,6 1 560 1,4 1 898 2,9
Av dette avgiftspliktig 112 10,5 1 050 14,2 1 248 13,2
Jetdrivstoff 72 28,4 766 17,7 899 11,4
Marine gassoljer 185 -0,1 1 829 0,9 2 186 2,0
Av dette bunkers 42 -23,5 429 -5,3 535 1,6
Fyringsparafin 17 -7,2 153 -1,7 195 -0,2
Lette fyringsoljer 51 -7,5 599 7,9 763 8,9
Tung fyringsolje 56 -18,0 585 -11,3 723 -10,3
Av dette bunkers 33 -19,2 331 -11,6 394 -13,3
Smøremidler 8 -5,5 80 -6,2 96 -4,8
Andre petroleumsprodukter 81 8,6 753 4,5 874 6,2
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller